ЗАПОВЕД № РД-162 -- определяне на участник, спечелил търга за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ помещение № 7, с площ от 19 кв.м, находящо се на втори етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2, гр. Годеч -- 07052024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 

З А П О В Е Д № РД-162
гр. Годеч, 07.05.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД-91/18.03.2024 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост и Протокол от 19.04.2024 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-131/19.04.2024 г.,

Н А Р Е Ж Д А М :

      І. Определям „РАВИК Д” ЕООД, с ЕИК ***** – седалище и адрес на управление: *****************, представлявано от Виктория Георгиева Никифорова в качеството си на Управител, за спечелил търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот, представляващ помещение № 7, с площ от 19.00 /деветнадесет/ кв.м, находящо се на втори етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2, гр. Годеч /бивше БКС/, УПИ IV, кв. 67 по действащия ПУП на гр. Годеч – за търговия, услуги, офис.
1. Имотът се отдава под наем за срок от 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.
2. Месечната наемна цена е в размер на 62.00 лв. /шестдесет и два лева и нула стотинки/, без включен ДДС или 74.40 лв. /седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки/, с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец, в касата на Община Годеч.
4. Определеното по т. I лице, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесе дължимото плащане за сключване на договора.
      ІІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, гр. Годеч, пл. „Свобода” 1.
       ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати на участника в търга.
       IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването й.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт ОС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова – зам.-кмет на Община Годеч.


РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
========================================