ЗАПОВЕД № РД-163 -- определяне на участник, спечелил търга за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ помещение с площ от 285 кв.м, находящо се на първи етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2, гр. Годеч -- 07052024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 

З А П О В Е Д № РД-163
гр. Годеч, 07.05.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД-92/18.03.2024 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост и Протокол от 19.04.2024 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-132/19.04.2024 г.,

Н А Р Е Ж Д А М :

      І. Определям „РАВИК Д” ЕООД, с ЕИК ***** – седалище и адрес на управление: ******************, представлявано от Виктория Георгиева Никифорова в качеството си на Управител, за спечелил търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот, представляващ помещение с площ от 285 /двеста осемдесет и пет/ кв.м, находящо се на първи етаж в сградата на ул. „Бригадир” № 2, гр. Годеч /бивше БКС/, УПИ IV, кв. 67 по действащия ПУП на гр. Годеч, за производствени дейности.
1. Имотът се отдава под наем за срок от 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.
2. Месечната наемна цена е в размер на 750.00 лв. /седемстотин и петдесет лева и нула стотинки/, без включен ДДС или 900.00 лв. /деветстотин лева и нула стотинки/, с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, вода и други.
3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец, в касата на Община Годеч.
4. Определеното по т. I лице, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесе дължимото плащане за сключване на договора.
      ІІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, гр. Годеч, пл. „Свобода” 1.
       ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати на участника в търга.
       IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването й.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт ОС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова – зам.-кмет на Община Годеч.


РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
=========================================