Заповеди №145 и №146 - за сключване на договори за наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч