Протокол на комисия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение

      В изпълнение на Заповед №365/19.09.2018 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч, за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение”, назначената комисия със Заповед №388/08.10.2018 г.  в състав:
Председател:
    Огнян Любенов Ненчев- юрист
и Членове:
    инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч
    Василена Николаева Божилова-директор на дирекция „АОФСД”
    Цветомира Николаева Сергиева-финансов контрольор, Община Годеч
    Мария Пламенова Стефанова-ст. експерт в дирекция „ТУЕП” в Община Годеч
извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване ползване „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение”, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вижте ТУК:

=====================================================