Протокол на комисия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за 1 година, на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч на собственици на пасищни селскостопански животни

П Р О Т О К О Л

     Днес, 09.11.2018 г. в 11,00 ч. в изпълнение на Заповед №415/24.10.2018 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, назначената комисия със Заповед №445/09.11.2018 г. в състав: 

Председател: 
Огнян Любенов Ненчев- юрист
Членове: 
инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч
Василена Николаева Божилова-директор на дирекция „АОФСД”
Костадинка Богданова Ставрева-ст. счетоводител в дирекция „АОФСД”Община Годеч
Мария Пламенова Стефанова-ст. експерт в дирекция „ТУЕП” в Община Годеч 

извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване ...

Вижте ТУК:

======================================