СЪОБЩЕНИЕ за ЯВЕН ТЪРГ - във връзка с проведения на 25.01.2019 г. публичен търг с тайно наддаване и утвърдения протокол на тръжната комисия, публикуван на 06.02.2019 г.

Във връзка с проведения на 25.01.2019 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и утвърдения протокол на тръжната комисия, публикуван на 06.02.2019 г. на официалната интернет страница на Община Годеч   НАСРОЧВАМ за 08.02.2019 г. от 11,00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч провеждането на явно наддаване за долуописаните имоти. Явният търг ще се проведе при наддавателна стъпка от 1 / един/ лев. При явяване само на един от участниците, същият се обявява за спечелил търга на цена с поне една стъпка над достигнатото предложение. В случай, че предложилите еднаква цена участници не се явят на насроченото явно наддаване, договор се сключва с участника, предложил следващата най-висока цена. Депозитите на участниците, неявили се на насроченото явно наддаване се задържат.

В класирането на участниците комисията установи предложена еднаква най-висока цена за 3 /три/ имота, както следва:

Вижте ТУК: