Заповеди за сключване договор със спечелили участници в Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, проведен на 15.01.2021г. -- 22012021

     След като ми бе представен протокол на комисия от проведения на 15 януари 2021 г.  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски земи с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади-общинска частна и публична собственост, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, Наредба №8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч както и Заповед 447/09.12.2020 г.  за откриване на процедура по провеждането на търга.
Н А Р Е Ж Д А М:
 Да се сключи договор за наем:

Заповед №25 - Александър Григоров
Заповед №26 - Кристиан Петров
Заповед №27 - Любомир Станимиров

========================================================