ПРОТОКОЛ от проведен на 05.01.2022г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни

П Р О Т О К О Л
на комисия на основание чл. 81 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч

      Днес, 05.01.2022 г. в 11,00 ч. в изпълнение на Заповед № 533/03.12.2021 г. на Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади - общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, назначената комисия със Заповед № 3/05.01.2022 в състав:
Председател:  
Ина Ламбева – юрист, външен консултант на Община Годеч, съгласно договор № 1/04.01.2022 г.
и
Членове: 
1. Иванела Николова - финансов контрольор в Община Годеч
2. Ани Аспарухова -  ст. експерт в дирекция СДОКМДТ
3. Надя Станкова – ст. експерт в дирекция ТУЕП
4. Милена Димитрова – специалист дирекция СДОКМДТ
проведе  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади - общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
... ... ...

Вижте Протокола ТУК:
=================================