ЗАПОВЕДИ за определяне на спечелил участник в публичния търг с тайно наддаване, проведен на 19 септември 2023 г.

      След представен протокол на комисия от проведения на 19 септември 2023 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади-общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба №8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет- Годеч за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч.
Н А Р Е Ж Д А М:
Да се сключи договор за отдаване под наем на поземлени имоти - общинска собственост, както следва:

Заповед № РД-378 - Димитър Н. Иванов
Заповед № РД-377 - Кристина Н. Симеонова
Заповед № РД-376 - Вера Ал. Бояджиева
Заповед № РД-375 - Лиляна В. Георгиева

=======================================================