Заповед № РД-393 - предсрочно прекратяване действието на договор № 5323, за отдаване под наем на земеделска земя

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-393
гр. Годеч, 02.10.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 6.2. б) от договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5323 от 15.12.2021 г., Решение на Общински съвет – Годеч № 83 по протокол от 31.08.2023 г. и във връзка със заявление от наемателя г-жа Бетина Людмилова Симеонова, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 94-Б-83 от 29.09.2023 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

      I. Прекратявам предсрочно действието на договор за отдаване под наем на земеделска земя № 5323 от 15.12.2021 г. сключен между Община Годеч и г-жа Бетина Людмилова Симеонова, считано от 01.10.2023 г.
    II. Възлагам на г-жа Валентина Георгиева, специалист в Община Годеч да отрази прекратяването на договора в електронната система ,,Е-Община” и да предостави копие от настоящата заповед на наемателя.
    III. Заповедта да се обяви на информационно табло пред сградата на Община Годеч и да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч.
    IV. Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок по реда определен в Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Ангел Ангелов - директор на Дирекция ТУЕП в Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
Съгласно Решение на ОбС № 83 по протокол от 31.08.2023 г.

==========================================================