Резултат от проведен конкурс за избор на управител на „Медицински център - Годеч” ЕООД, проведен на 16.03.2021

     На основание чл. 42, ал. 3  от Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в капитала,  Решение № 4 /16.03.2021 г. на комисията, назначена със заповед № 69 / 18.02.2021 г. на кмета на Община Годеч за резултатите от проведен конкурс за избор на управител на „Медицински център - Годеч” ЕООД,
Вижте ТУК:
====================================================