О Б Я В Л Е Н И Е за длъжността „Главен архитект“ в Община Годеч -- 09082021

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 О Б Я В Л Е Н И Е
За длъжността „Главен архитект“ в Община Годеч
месторабота: Община Годеч; Дирекция „Териториално устройство и  европейски проекти“
срок: безсрочен;
непълно работно време (4 часа); 
 1. Минимални и специфични  изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен „Магистър”.
1.2. Област на висшето образование – „Технически науки“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“
1.3. Специалност – „Архитектура“
1.4. Професионален опит – 3 (три) години
1.5. Придобита пълна проектантска правоспособност
1.6. Длъжността се заема по трудово правоотношение, като за целта кандидата  следва да отговаря на условията по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда
2. Начин на провеждане на конкурса:
2.1. Допускане по документи.
2.2. Решаване на тест.
2.3. Интервю. 
3. Необходими документи
3.1. Заявление за участие в конкурса (свободен текст)
3.2. Декларация по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда по образец.
3.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността;
3.4.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит.
3.5. Сертификати за придобити квалификации, свързани с длъжността.
3.6. Автобиография.
3.7. Други документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността  - по преценка на кандидатите.
Забележка: Копията на документите се заверяват от кандидата с „Вярно с оригинала” и подпис.
4. Място и срок на подаване на документите: 
4.1. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
4.2. Документите се подават в деловодството на Община Годеч, пл. „Свобода“ № 1, всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа, в 1 - месечен срок от датата на публикуване, в централен ежедневник и на интернет страницата на Община Годеч.
4.3. Документите за участие в конкурса могат да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията по чл.107а от Кодекса на труда, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
     Списъците на допуснатите до конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на интернет страницата на община Годеч и на информационното табло на входа на общината в регламентираните от законодателството срокове.
5. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
      Съгласно Закона за устройство на територията ръководи, контролира и координира дейностите по устройствено планиране, проектирането и строителството на територията на общината. Издава административни актове съобразно правомощията, дадени му по Закона за устройство на територията. Познава и правилно прилага: Закона за устройство на територията и подзаконовите му нормативни актове, Закона за кадастър и имотния регистър, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за общинската собственост, Административно процесуалния кодекс, Закона за местното самоуправление и местната администрация.
6. Минималният и максималния размер на основната месечна заплата за длъжността съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация е от 610 лв. до 1800 лв.
7. За информация:
Адрес: гр. Годеч, Софийска област, пл. “Свобода“ № 1
Телефон за контакт: 0729/22300
Лице за контакт: Камелия Русимова – старши специалист „Човешки  ресурси“
==========================================================