Протокол на комисията по провеждане на конкурс за длъжността „Финансов контрольор“ - определяне на коефициенти и системи за определяне на резултатите, при провеждане на тест и интервю с участниците -- 21122023

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ПРОТОКОЛ № 2

      Днес 14.12.2023 г. на свое заседание конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-479/12.12.2023 г. на Кмета на Община Годеч за провеждане на конкурс за длъжността „Финансов контрольор“, взе следните решения:
    I. Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл), конкурсната комисията определи следните коефициенти, с които да се умножават резултатите получени от теста и интервюто:
- тест – коефициент „4“
- интервю – коефициент „4“
      II. Конкурсната комисия определи система за определяне на резултатите на кандидатът при провеждане на теста, както следва:
1. Един от допуснатите кандидати ще изтегли чрез жребий, един от трите варианти на теста и ще го обяви. Тестът се състои от 20 затворени въпроса с няколко отговора, от които един е верен.
2. Тестът включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Тестът е разработен в три различни варианта, като всеки вариант съдържа 20 затворени въпроса като всеки въпрос е с един възможен верен отговор.
3. Време за решаване на теста - 1 астрономически час.
4. Отговорът, който се счита за верен се загражда с кръгче, допускат се до 3 грешки на тест. Корекцията следва да бъде отбелязана, като се зачертае плътно буквата преди отговора, който се счита за грешен и съответно се огради отговор, който се счита за верен.
5. Максималният резултат, който кандидатът може да получи от теста е 5.00.
6. Резултатът от теста се формира по следния начин:
- на 20 верни отговора се поставя оценка 5.00
- на 19 верни отговора се поставя оценка 4.75
- на 18 верни отговора се поставя оценка 4.50
- на 17 верни отговора се поставя оценка 4.00
- на 16 верни отговора се поставя оценка 3.50
- на 15 верни отговора се поставя оценка 3.00
7. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал теста, е получена оценка най-малко 3.00 за 15 верни отговора.
8. До участие в интервю се допускат кандидатите, чийто резултат от теста е най- малко 3.00.
9. След решаване на теста, същият ще се постави в плик - голям формат, а в плик - малък формат, кандидатът ще запечати попълнен формуляр с неговото име. Отварянето на плика - малък формат, ще стане след като тестът се провери от членовете на комисията и се отбележи резултатът срещу името на кандидата.
Ако кандидатът постигне резултат над минималния се уведомява чрез писмено съобщение получено лично до 12:30 часа на 03.01.2024 г.
      III. Конкурсната комисия определи система за определяне на резултатите на кандидатът при провеждане на интервюто, както следва:
1. По време на интервюто кандидатът ще отговаря на въпроси на комисията, чиято цел е да провери професионалните и деловите му качества необходими за заемане на длъжността в съответствие с критериите за преценка на кандидатите от Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл.
2. Всеки член на комисията оценява кандидата по отделните критерии по 5-степенна скала (5 е най-високата оценка, а 1 е най-ниската).
3. Оценката на всеки член на комисията от представянето на интервюто на всеки
кандидат е средноаритметична величина от оценките по отделните критерии.
4. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия по 5-степенната скала. Резултатът се закръглява с два знака след десетичната запетая.
5. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто е 4.00.
6. При получен резултат от интервюто под минималния 4.00 за кандидата не се
определя окончателен резултат от конкурса и не участва в класирането.
      IV. Определяне на окончателния резултат от провеждането на конкурса
Окончателният резултат от провеждането на конкурса е сбор от резултата от теста и резултата от провеждането на интервюто, умножени с определения в т. I коефициент.
Протоколът с допуснатите и недопуснатите кандидати, да бъде публикуван на сайта на Община Годеч на 18.12.2023 г.

Конкурсна комисия:
Председател на комисията:/п/ / Валя Манова/
Членове:
1./п/ /Надя Сотирова/
2./п/ /Цветомира Сергиева/
3./п/ /Камелия Русимова/
4./п//Ина Ламбева/
==============================