ФОРМУЛЯР за окончателните резултати, получени при провеждане на конкурса за ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР - 04012024

Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто

===============================================================================================
Име, презиме        Резултат           Коефициент       Резултат              Коефициент       Окончателен
и фамилия на       от начина                                     от интервюто                                  резултат
кандидата              по чл. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Стефко Шишков          3,00                     4                         4,36                         4                        24,48
===============================================================================================

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

КОМИСИЯ:
Председател: /п/ Валя Манова/
Членове:
1. /п/ /Надя Сотирова/
2. /п/ /Цветомира Сергиева/
3. /п/ /Камелия Русимова/
4. /п/ /Ина Ламбева/

Дата:03.01.2024 г.
==================================================