ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за длъжността „Ръководител на звено вътрешен одит“ в Община Годеч -- 032024

Дата на публикуване - 19.03.2024 г.
Вижте ОБЯВЛЕНИЕТО -- ТУК:
Вижте Заповед № РД-90/18.03.2024 -- ТУК:

О Б Я В А
За длъжността „Ръководител на звено вътрешен одит“ в Община Годеч

месторабота:   Община Годеч;
срок:   Постоянен;
Пълно работно време.

      Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен - Магистър;
2. Професионален опит - 4 години и/или III младши ранг;
3. Професионално направление на висшето образованиe - икономика, счетоводство и контрол, финанси, право;
4. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.
5. Да притежава сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
      Срок за подаване на документи:
1. В 14 – дневен срок от датата на публикуването на обявата в регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията, в Jobs.bg – специализиран сайт за търсене на работа и на интернет страницата на община Годеч.
2. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
3. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страница: www.godech.bg и на информационното табло на входа на общината.
      Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
     Осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси, включително на разпоредителите със средства от Европейския съюз и на разпоредителите от по-ниска степен в общината. Чрез изпълнение на служебните си задължения, както и чрез извършване на вътрешен одит подпомага Община Годеч да постигне целите си, посредством прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление. Изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешния одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на вътрешния одит и Методология, утвърдена от министъра на финансите.
    Познаване и ползване на нормативни актове, пряко свързани с изпълнението на длъжността – Закон за вътрешния одит в публичния сектор, Закон за публичните финанси, Закон за държавния бюджет на Република България, Закон за счетоводството, Закон за общинския дълг, Закон за държавния служител.

Вижте ОБЯВЛЕНИЕТО -- ТУК:
Вижте Заповед №РД-90/18.03.2024 -- ТУК:
=======================================