Конкурс за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните -- 27032024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
2240 гр. Годеч, пл. Свобода № 1, тел. 072922300, факс 072923513

Конкурс за обществени възпитатели
към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

      Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към Община Годеч обявява конкурс за 3- ма обществени възпитатели към МКБППМН за 2024 г.
     I. Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани, да не са поставени под запрещение и да са физически и психически здрави;
2. Да не са осъждани;
3. Да притежават висше образование с необходимата квалификация – педагог, психолог и други хуманитарни специалности, но с педагогическа правоспособност;
4. Да имат професионален опит най-малко 3 години;
5. Да притежават умения за работа с деца;
6. Да познават нормативната уредба за работа с деца, както и тази, свързана с корекционно- възпитателната работа с деца с противообществени прояви и структури в системата за БППМН
7. Да имат познания за особеностите и характеристиките на деца с асоциално, агресивно и девиантно поведение;
      II. Характер на работата:
1. Общественият възпитател извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни лица, съгласно изискванията на ЗБППМН и Статута на обществения възпитател.
2. Общественият възпитател взаимодейства с родители (или лицата, които ги заместват), инспектори на Детска педагогическа стая, училищни ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции;
3. Общественият възпитател участва в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните.
4. Общественият възпитател участва в дейностите по изпълнение на годишната плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.
      III. Начин на провеждане на конкурса:
1. Подбор по документи;
2. Събеседване с кандидата.
      IV. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление до Председателя на МКБППМН;
2. Автобиография;
3. Копие от документи за завършено образование, квалификации и курсове;
4. Копие на документи, удостоверяващи допълнителна квалификация за работа с деца с асоциални прояви е предимство;
5. Декларация (по образец);
6. Декларация съгласие за обработване на лични данни (по образец).
      V. Срок за приемане на документите: до 15.04.2024 г.
      VI. Прием на документи:
      Документите се приемат всеки работен ден на Център за административно обслужване в Община Годеч (деловодство), пл. „Свобода“ № 1 в запечатан, непрозрачен плик с името на кандидата и конкурса, за който кандидатства.
      Списъците на допуснати и недопуснати кандидати ще бъдат публикувани на информационното табло на сградата на Общинска администрация и на интернет страницата на община Годеч.
Лице за контакти и допълнителна информация:
Надя Тодорова – Секретар на МКБППМН, телефон: 07292/2252.
=====================================