Система за определяне на резултатите от провеждане на конкурс за длъжността Ръководител на звено „Вътрешен одит“ в Община Годеч - 22042024

Система за определяне на резултатите от провеждане на конкурс за длъжността Ръководител на звено „Вътрешен одит“ в Община Годеч, обявен със Заповед № РД-90/18.03.2024 г. на Кмета на Община Годеч

 

      На основание Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Закона за държавния служител, конкурсната комисията подготви три варианта на тест, с 20 затворени въпроса като всеки въпрос е с един възможен верен отговор. Време за решаване на теста - 1 астрономически час.
СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
- на 20 верни отговора се поставя оценка 5.00 /пет/
- на 19 верни отговора се поставя оценка 4.75 /четири цяло и седемдесет и пет/
- на 18 верни отговора се поставя оценка 4.50 /четири цяло и петдесет/
- на 17 верни отговора се поставя оценка 4.25 /четири цяло и двадесет и пет/
- на 16 верни отговора се поставя оценка 4.00 /четири/
      Отговорът, който се счита за верен се загражда с кръг, със син химикал. Не се допуска нанасянето на каквито и да е поправки, дописване или изтриване в условията на отговорите. Маркирането на повече от един отговор, или не отбелязването на нито един от възможните отговори се счита за грешен отговор.
      До интервю се допускат кандидатите постигнали минимум оценка 4 /четири/, определена въз основа на брой отбелязани най-малко шестнадесет верни отговора. Кандидатите постигнали съответния резултат, се уведомяват чрез писмено съобщение, за часа и датата на провеждане на интервюто.
Получената оценка на кандидатите, успешно решили теста, се умножава по коефициент 3 /три/.
      При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата, въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средно аритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.
      Математически способ за определяне на окончателна оценка от интервюто: Срещу всяка компетентност, определена в Приложение 6 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, всеки член на комисията поставя оценка от 1 до 5. Оценките за седемте компетентности се събират и се делят на седем. Получава се дробно число, закръглено до две цифри след дробната запетая. Така получените оценки на всеки от членовете на комисията се събират и се делят на броя на членовете на комисията. За получаване на оценка за интервюто, полученото число се умножава с определения коефициент за тежест.
      Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто е оценка 4.00 /четири/.
Тежестта на оценката на кандидатите ще бъде по-висока в частта интервю. Коефициентът, по който ще се умножи резултатът от теста е 3.00 /три/, а от проведеното интервю ще бъде 4.00 /четири/.
При получен резултат от интервюто под минималния, за кандидата не се определя окончателен резултат от конкурса и не участва в класирането.
      За успешно издържал конкурса се счита кандидатът, чийто окончателен резултат е не по-малък от 28.00 /двадесет и осем/, при спазване методиката на оценяване.

Валя Манова /п/
Председател на конкурсната комисия
Секретар на Община Годеч
===========================================