Кмет

Радослав Василев Асенов

072922300

Заместник-кмет

Надя Велкова Сотирова

072922277

Заместник-кмет

Станислава Борисова Балабанова

Секретар

Валя Цветанова Манова

072923472

Финансов контрольор

/Цветомира Николаева Сергиева/
заместване по чл. 9 от ЗДСл
Иванела Георгиева Николова

072923448

Кметски наместник с. Гинци

Георги Евтимов Тодоров

072998053

Кметски наместник с. Шума

Йорданка Димитрова Андреева

072922224

Кметски наместник с.Каленовци

Димитър Николов Иванов

072923512

Кметски наместник с.Туден

Василка Асенова Василева

072922126

Кметски наместник с.Голеш

Таня Велинова Тагарова

072998079

Кметски наместник с.Комщица

Милка Игнатова Асенова

0879120349

Кметски наместник с.Бракьовци

Иван Соколов Господинов

072922254

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Териториално устройство и европейски проекти"

Директор на дирекция

Ангел Радков Ангелов

072922213

Главен архитект арх. Искра Валентинова Тонева
до провеждане на конкурс

072998051

Старши експерт „Екология”

Емилия Радкова Николова  

072998051

Старши експерт „Общинска собственост”

 Надя Симеонова Станкова

072922286

Старши експерт „Проекти”

инж. Илиана Викторова Григорова

Главен специалист „Кадастър, регулация, геодезия”

Красимир Владимиров Методиев

072922286

Младши експерт "Контрол по  строителството”

незаета

Главен специалист „Незаконно строителство”

Ангелина Светославова Костадинова

072922286

Главен специалист „Проекти”

Катя Илиева Трайкова

072922286

Младши експерт  „Проекти”

незаета

Дирекция "Социални дейности, образование, култура и местни данъци и такси"

Директор на дирекция

Надя Асенова Тодорова

072922252

Старши експерт „Местни Данъци и Такси”

Теодора Василева Василева

072922046

Старши .специалист „Събирач данъчни приходи”

Анета Дойчева Георгиева

072922046

Ст. експерт „Просвета, култура и вероизповедание”

Ани Йорданова Аспарухова

072922014

Старши специалист „ГРАО"

Диана Витанова Георгиева

072922207

Счетоводител Цветелина Димитрова Георгиева        072922046

Специалист "Търговия и Туризъм"

Милена Емилова Димитрова

 

Изпълнител „Домакин-архивар”

Мариана Йорданова Динчева

 

 Изпълнител „Шофьор”

 Николай Василев Методиев

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Административно обслужване и финансово-стопански дейности"

Директор на дирекция

незаета

Главен счетоводител

Лъчезар Ангелов Панайотов

072923448

Технически сътрудник Лили Асенова Павлова        072922300

Старши експерт „Системен администратор”

Георги Ангелов Стефанов

072923470

Старши специалист „Човешки ресурси”

Камелия Симеонова Русимова

072923503 

Старши специалист „Деловодител”

Нели Петрова Ангелова

072923470

Старши счетоводител

Костадинка Богданова Ставрева

072922270

Старши счетоводител

 Мария Пламенова Стефанова

072922270

Старши счетоводител-касиер

Анна Станоева Траянова

072923470