Покана за свикване на заседание на общински съвет – Годеч /10-2016

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 24.10.2016 година от 09,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 214/06.10.2016 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС Годеч относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС.

Вносител: Председателят на ОбС

Становища: всички ПК

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 211/06.10.2016 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС Годеч относно: Изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч.

Вносител: Председателят на ОбС

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

             ПК по „ЕИМСКР”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 213/06.10.2016 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС Годеч относно: Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на община Годеч.

Вносител: Председателят на ОбС

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

             ПК по „ЕИМСКР”

             ПК по Устройство на територията”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 212/06.10.2016 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС Годеч относно: Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинската ДГ на територията на община Годеч.

Вносител: Председателят на ОбС

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

             ПК по „ЕИМСКР”

             ПК по „ОКВЧД”

5. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 216/13.10.2016 г. (08-00-1271/13.10.2016г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2016 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

6. Разглеждане на Предложение с вх.№215/12.10.2016г. (08-00-1259/12.10.2016г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр.Годеч за предоставяне па земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

7. Разглеждане на Предложение с вх.№217/14.10.2016г. (08-00-1272/14.10.2016г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

            8.Други

8.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

                                    

                                                           

                                                            Мария Владимирова

Председател на ОбС – Годеч