ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.03.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№55/21.03.2017г. (08-00-373/21.03.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие през 2016 г. на Община Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становищe: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 54/21.03.2017г. (08-00-371/21.03.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2017 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище ПК по „Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 56/21.03.2017г. (08-00-372/21.03.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Годеч за 2017 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище ПК по „Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 50/17.03.2017г. (08-00-361/17.03.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Тарифа за базисните цени на общинските обекти /сгради, павилиони и терени/ на територията на община Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище ПК по „Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 52/17.03.2017г. (08-00-362/17.03.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на помещение №1 на 2-ри етаж в сградата на ул.”Република № 1.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище ПК по „Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 51/17.03.2017г. (08-00-363/17.03.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на помещение №3 на 2-ри етаж в сградата на ул.”Република № 1.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище ПК по „Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост”

7. Разглеждане Докладна записка с вх.№53/17.03.2017 г. (08-00-365/17.03.2017 г.) от Надя Сотирова – Заместник-Кмет на община Годеч относно: Определяне на допълнителен списък на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2017/2018 година.

Вносител: Зам.-Кмет на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

   ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 60/22.03.2017г. (08-00-385/22.03.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на град Годеч в кв.85..

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 58/22.03.2017г. (08-00-384/22.03.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на гр.Годеч в кв.105.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 41/22.02.2017г. (08-00-251/22.02.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Изменение плана за регулация на УПИ I в кв.7 по плана на с.Туден.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

11. Разглеждане Докладна записка с вх.№49/17.03.2017 г. (08-00-360/17.03.2017 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч, като член на РСУО Костинброд по ОП „Околна среда” 2014-2020г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

   ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 57/21.03.2017г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Създаване на Временна комисия за изработване на проект за изменение и допълнение на Наредба № 8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч.

Вносител: Председателя на ОбС

Становищe: ПК по „Евроинтеграция, местно самоуправление и контрол по решенията”

13. Информация и анализ на състоянието на пътната инфраструктура и безопасността на движението.

Вносител: Общинска комисия по безопасност на движението

14. Други

14.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

   

                                                                      Председател на ОбС – Годеч

                                             Мария Владимирова  

22.03.2017 г.