ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.06.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№100/20.06.2017г. (08-00-640/20.06.2017г.) от Надя Сотирова - Зам.-кмет на община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост.

Вносител: Зам.-Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

             ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№99/20.06.2017г. (08-00-639/20.06.2017г.) от Надя Сотирова - Зам.-кмет на община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии – частна общинска собственост.

Вносител: Зам.-Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

             ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№101/20.06.2017г. (08-00-643/20.06.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Договор за предоставяне и управление на горските територии, собственост на Община Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

             ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

            4. Разглеждане на Предложение с вх.№104/21.06.2017г. (08-00-647/21.06.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отмяна на Решение № 134 по Протокол № 14 от 29.1(2.2016г. и издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“ по заявка за авансово плащане № 12/19/4/0/00025/1/01 на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№102/20.06.2017г. (08-00-644/20.06.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост в кв.5 – с.Шума.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№103/21.06.2017г. (08-00-646/21.06.2017г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Изработване план за застрояване за ПИ №005673 в землището на с.Шума..

   Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

            7. Разглеждане на Предложение с вх.№105/21.06.2017г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Прекратяване дейността на Временната комисия, създадена с Решение № 39 по Протокол № 3 от 30.03.2017 г.

                Вносител: Председателя на ОбС

           Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

            8. Отчет-анализ относно подадените жалби от граждани и констатираните нарушения, съставени актове и наказателни постановления през 2016 година по Наредба №4/2008 г. за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинска собственост на територията на Община Годеч.

   Вносител: Кмета на община Годеч

9. Други

9.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

      

                                                                      Председател на ОбС – Годеч

                                                    Мария Владимирова  

21.06.2017 г. 

==========================================================================================