ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

    Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.08.2019 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Потвърждаване на Решение № 71/11.07.2019г., взето на подписка относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваем обект - „RGB леддисплей” върху 5 кв.м – част от терен публична общинска собственост, находящ се в УПИ III–за централна градска градина, кв.138 по плана на град Годеч.
Становище:  ПК по „Устройство на територията”

 2. Потвърждаване на Решение № 72/11.07.2019г., взето на подписка относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваем обект – 57 мм зенитно оръдие С-60 №А60440върху 30 кв.м – част от терен публична общинска собственост между улица с о.т. 464-500-522 и УПИ III–за централна градска градина, кв.138 по плана на град Годеч.
Становище:  ПК по „Устройство на територията”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 96/19.08.2019 г. (08-00-802/16.08.2019 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгласно Заповед №310/12.08.2019 г./ относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименен списък на капиталовите разходи за 2019 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

4. Разглеждане Предложение с вх.№ 95/19.08.2019 г. (08-00-793/15.08.2019 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгласно Заповед №310/12.08.2019 г./ относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Годеч през 2019 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 88/15.08.2019 г. (08-00-795/15.08.2019 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгласно Заповед №310/12.08.2019 г./ относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот - УПИ XXII-33, целият с площ от 840 кв.м /без построените в имота сгради/, находящ се в кв.2 по плана на село Гинци, област Софийска /с отстъпено право на строеж/.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 93/19.08.2019 г. (08-00-803/19.08.2019 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгласно Заповед №310/12.08.2019 г./ относно: Възлагане пазарна стойност за продажба на недвижим имот -  частна общинска собственост, представляващ УПИ VI - за обществено обслужване с площ от 540 кв.м,заедно с построената в него училищна сграда от 91 кв.м, находящ се в кв.4 по плана на село Бърля, област Софийска.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 89/15.08.2019 г. (08-00-794/15.08.2019 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгласно Заповед №310/12.08.2019 г./ относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 1 – за търговска дейност, с площ 7,85 кв.м., находящо се в сградата на Младежки дом – гр.Годеч, кв.132а.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

8. Разглеждане Предложение с вх.№ 92/19.08.2019 г. (08-00-804/19.08.2019 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгласно Заповед №310/12.08.2019 г./ относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ 12 кв.м, за разполагане на телекомуникационни съоръжения, находящ се землището на с.Губеш.
 Вносител: Кмета на община Годеч
  Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

9. Разглеждане Предложение с вх.№ 91/19.08.2019 г. (08-00-805/19.08.2019 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгласно Заповед №310/12.08.2019 г./ относно: Възлагане изпълнение на дейностите по проект: „Предоставяне на патронажна грижа за възрастните хора и лица с увреждания в община Годеч”, съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0111 по процедура № BG05M9OP001-2.040„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 2” по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 3 „Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
 Вносител: Кмета на община Годеч
  Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

10. Разглеждане Предложение с вх.№ 94/19.08.2019 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Откриване процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

11. Други
11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
                                      

                                                                           Председател на ОбС – Годеч
                                                                                                      Мария Владимирова  

 

20.08.2019 г.