П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от ЗМСМА на 25.06.2020 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане Предложение с вх.№ 105/30.04.2020 г. (08-00-553/30.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
               ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 113/17.06.2020 г. (08-00-706/17.06.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 111/15.06.2020 г. (08-00-701/15.06.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – София.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

4. Разглеждане Предложение с вх.№116/17.06.2020 г. (08-00-707/17.06.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Определяне продажна цена на кофи за смет с вместимост 110 литра.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 112/17.06.2020 г. (08-00-708/17.06.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Одобряване експертна пазарна стойност на недвижим имот -  частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII – общ.целият с площ от 665 кв.м., кв. 25 по плана на село Мургаш, област Софийска.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 115/17.06.2020 г. (08-00-711/17.06.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Възлагане експертна пазарна стойност на 87/3038 кв.м. идеални части от недвижим имот -  частна общинска собственост, представляващ УПИ /парцел/ X – за ОЖС с площ от 3038 кв.м., находящ се в кв.42 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 114/17.06.2020 г. (08-00-709/17.06.2020 г.)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Общинска програма за закрила на деца и ученици с изявени дарби за 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Здравеопазване, СПОК”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 117/17.06.2020 г. от д-р Станка Александрова относно: Годишен финансов отчет на „МЦ-Годеч”ЕООД за 2019 година.
Вносител: Управител „Медицински център – Годеч” ЕООД
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

9. Разглеждане Отчет за дейността и Отчет за изпълнение на бюджета на НЧ”Н.Й.Вапцаров-1899” – гр.Годеч за 2019 година. /вх.№ 118/17.06.2020 г./
Вносител: Председателя на НЧ
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

10. Разглеждане Предложение с вх.№ 119/17.06.2020 г. (08-00-710/17.06.2020г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за дейността на МКБППМН през 2019 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

11. Други
11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.   

                                    Председател на ОбС – Годеч
                                     Мария Владимирова 
17.06.2020 г.
===========================================================