ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

    Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.11.2020 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 176/10.11.2020 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 177/11.11.2020 г. (08-00-1412/11.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 180/20.11.2020 г. (08-00-1438/20.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност за продажба на движими вещи - частна общинска собственост, представляващи товарен автомобил марка УАЗ 452А, тип  ФУРГОН с рег. № СО 6874 АB и автобус марка ПЕЖО БОКСЕР с рег. № СО 0198 АН
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

4. Разглеждане Предложение с вх.№ 181/20.11.2020 г. (08-00-1437/20.11.2020 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост с площ от 470 кв.м, съставляващ УПИ /парцел/ XІV- Здравна служба в кв. 21 по действащия регулационен план на с. Голеш, община Годеч, заедно с построената в имота масивна сграда на два етажа (бивша здравна служба) със ЗП – 42,00 кв.м. и РЗП – 84,00 кв.м.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 183/23.112020 г. (08-00-1443/23.11.2020 г) от Радослав Асенов - кмет на Община Годеч относно: Допускане изменение на действащия ПУП на гр.Годеч в кв.132а.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „УТ, ВиК, БТТОРЗЕ”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 184/23.112020 г. (08-00-1446/23.11.2020 г) от Радослав Асенов - кмет на Община Годеч относно: Допускане изменение на действащия ПУП на гр.Годеч в кв.32.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „УТ, ВиК, БТТОРЗЕ”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 185/23.11.2020 г. (08-00-1442/23.11.2020 г) от Радослав Асенов - кмет на Община Годеч относно: Съгласуване на схеми за разполагане на преместваеми обекти върху терени общинска собственост.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „УТ, ВиК, БТТОРЗЕ”

8. Други
8.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.  

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 27.11.2020 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.


Мария Владимирова /П/
Председател на ОбС – Годеч

23.11.2020 г.
============================================================