ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч --- 24012023

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31.01.2023 година от 17,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1.Представяне Отчет с вх.№ (08-00-113/24.01.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изпълнение на Програмата за управление на община Годеч за 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 2 / 16.01.2023 г. (08-00-53/ 16.01.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост за подпомагане на гражданите, чрез финансиране със собствени средства на Община Годеч изготвянето на обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда, обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 15/ 24.01.2023 г. (08-00-115 / 24.01.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 159/ 16.12.2022 г. (08-00-1598 / 16.12.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Сключване на договор с ПУДООС за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на техническата рекултивация на проект: „Рекултивация на депо с прекратена експлоатация, находящо се в землището на село Разбоище в имоти с № 001234 и №001192.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 7/23.01.2023г. (08-00-101 / 23.01.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 6 / 23.01.2023г. (08-00-100/ 23.01.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 12 / 23.01.2023 г. (08-00-106 / 23.01.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 13 / 24.01.2023 г. (08-00-112 / 24.01.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на наемните цени с процентното увеличение на минималната работна заплата за страната на отдадените под наем общински имоти и терени на територията на община Годеч през 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

9. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 14 / 24.01.2023 г. (08-00-114 / 24.01.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Поименен списък на капиталовите разходи за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

10. Разглеждане Предложение с вх.№ 4 / 20.01.2023 г. (08-00-98 / 20.01.2023 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади през стопанската 2023/2024 г. на територията на община Годеч.
Вносител: Надя Сотирова – заместник- кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
              ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

11. Разглеждане Предложение с вх.№ 5 / 20.01.2023 г. (08-00-99 / 20.01.2023 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 година.
Вносител: Надя Сотирова – заместник- кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
                  ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

12. Разглеждане Предложение с вх.№ 8 / 23.01.2023 г. (08-00-102 / 23.01.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех през гимназиалния етап на обучение в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 11 / 23.01.2023 г. (08-00-105 / 23.01.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП-план за застрояване на ПИ с идентификатор 15309.41.23 в м.“Балкиница“, гр. Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 9 / 23.01.2023г. (08-00-103/23.01.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2022 г. Приемане Общински план за младежта за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

15.  Разглеждане Предложение с вх.№ 10/23.01.2023г. (08-00-104/23.01.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч през 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „ЗСПОК”

16. Разглеждане на Предложение с вх.№ 3/20.01.2023г. (08-00-89 /20.01.2023 г.)от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Отмяна на Решение №85 / 20.10.2022 година.
Вносител: Заместник-кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

17. Разглеждане на Предложение с вх.№ 152/23.11.2022г. от Тодор Тодоров – общински съветник относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Общински съветник
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

18. Други
18.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 30.01.2023 г. от 17,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
    
    
Мария Владимирова
             Председател на ОбС – Годеч

24.01.2023 г.

==========================================================================================