Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 30.11.2023

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.11.2023 година от 14,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 127 / 28.09.2023 г. (08-00-1269 / 28.09.2023 г.) от Надя Сотирова – ВрИД кмет на Община Годеч, съгласно Решение №83/31.08.2023 г. относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Годеч и сметките за средствата от европейския съюз към 30.06.2023 г.
Вносител: ВрИД кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

2. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 20 / 24.11.2023 г. (08-00-1585 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и Поименния списък на капиталовите разходи за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 8/23.11.2023 г. от Председателя на ОбС – Годеч относно: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на НСОРБ.
Вносител: Председателя на ОбС - Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 16 / 23.11.2023г. (08-00-1578 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Издаване Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане на дейности по Административен договор №BG06RDNP001-19.535-0006-C01/14.07.2023 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 15 / 23.11.2023г. (08-00-1576 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Вземане на решение от Общински съвет - Годеч за автобусна линия София-Годеч в 14,00 ч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 11 / 23.11.2023 г. (08-00-1559 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски, с площ от 10 /десет/ кв. м.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 21 / 24.11.2023 г. (08-00-1587 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне трудовото възнаграждение на Кмета на Община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 22 / 24.11.2023 г. (08-00-1588 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне трудовото възнаграждение на кметовете на кметства с.Гинци и с.Шума.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 23 / 24.11.2023 г. от Станислава Балабанова – председател на ПК „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост“ относно: Определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общински съвет.
Вносител: Председател на ПК „ИБФОС“
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 24 / 24.11.2023 г. от Станислава Балабанова – председател на ПК „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост“ относно: Определяне размера на възнаграждението на общинските съветници.
Вносител: Председател на ПК „ИБФОС“
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 12 / 23.11.2023 г. (08-00-1560 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземна оптична кабелна линия, попадаща в неурбанизираната територия на село Шума и град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 13 / 23.11.2023 г. (08-00-1572 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.28.330 в м. „Ливаге” от кадастралната карта на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 14 / 23.11.2023 г. (08-00-1573 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на квартал „Молак“, град Годеч в квартали 12 и 19 /нов/.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 18 / 23.11.2023 г. (08-00-1580 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Каленовци в квартал 13.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 17 / 23.11.2023 г. (08-00-1579 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Бърля в квартал 2.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

16. Разглеждане на Предложение с вх.№ 10 / 23.11.2023 г. (08-00-1558 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Гинци в квартал 23.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

17. Разглеждане на Предложение с вх.№ 19 / 24.11.2023 г. (08-00-1584 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план на /ПУП/ на гр. Годеч в квартали 53 и 57.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

18. Други
18.1. Разглеждане на Писмо от Областна дирекция „Земеделие“-София област относно: Предоставяне на имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.

18.2.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 30.11.2023 г. от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч.


Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

24.11.2023 г.