Н А Р Е Д Б А за отмяна на НАРЕДБА № 7 ОТ 12.09.2008 Г. ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТЬОРСТВА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 100 ПО ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 12.09.2008 Г. -- 02112020

 

Параграф единствен: Настоящата Наредба отменя Наредба № 7 от 12.09.2008 г. за публично-частните партьорства на Община Годеч.

Вижте ТУК:

=================================================