Обявление за обсъждане на ПРОЕКТ на нова "Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч"

    Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.godech.bg, Община Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по изготвения проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на нова Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч
МОТИВИ за отмяна на Наредба № 8 от 31.01.2017 г. и приемане на нова Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч
ПРOEKT за  Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 27, ал. 1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл.53, ал. 3
СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведените обществени консултации на проект на нова Наредба №8