Обявление за обсъждане на ПРОЕКТ на нова Наредба №1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч

       На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, в 30-дневен срок от настоящото публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 08.07.2020 г. в деловодството на общинската администрация.
Предложение до Общински Съвет
Мотиви за нова Наредба №1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч.
Проект на нова Наредба №1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове