На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, в 30-дневен срок от настоящото публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 12.10.2020 г. в деловодството на общинската администрация.

Мотиви за отмяна на Наредба ПЧП
Предложение до ОбС за отмяна на Наредба ПЧП
НАРЕДБА за отмяна на Наредба № 7 от 12.09.2008 г. за публично-частните партьорства на Община Годеч
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

==================================================