Обявление за обсъждане на Проект на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. -- 29032024

      Общинската програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. (Общинската програма) е разработена, съгласно указанията на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет на Република България и на основание чл. 6д и чл. 65б т. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), за изпълнение на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. (НСНРБ), Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. (НПНРБ) и във връзка с намаляване на рисковете, определени в Плана за защита при бедствия на Община Годеч.
      Общинската програма съдържа оперативни цели и дейности за реализиране на оперативните цели от НПНРБ, както и дейности за реализиране на оперативните цели на общинско ниво.
      Програмата е със срок на действие 5 години, обхваща периода 2021-2025 г. и е предназначена за територията на община Годеч.

Вижте проекта на ПРОГРАМАТА --ТУК:

============================================