Обществена поръчка 031-16 от 05.04..2016

Открита процедура  с ID 725622                                  публикувано на: 05.04.2016

Статус  -  Възложена                                                                     последна редакция на:  15 Септември 2016

ПРЕДМЕТ:
"Избор на проектант за изготвяне на технически проект „Рехабилитация, преустройство и ремонт на водопреносните съоръжения и водопроводната мрежа на село Гинци, община Годеч” за кандидатстване на Община Годеч с проект финансиран от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

Kраен срок за подаване на оферта: 16:00 часа на 18.05.2016 г.

1. Обявление в АОП-725622                         -   05 Април 2016 15:14

2. Решение АОП-725619                                -   05 Април 2016 15:14

3. Документация и образци                          -   05 Април 2016 15:14

4. Приложения                                              -   05 Април 2016 15:14

5. Техническо задание                                  -   05 Април 2016 15:14

6. Протокол-1 от дейността на комисията      -    20 Май 2016 16:28

7. Отваряне на ценови оферти          -      18 Юли 2016 16:13

8. Протокол-2 от дейността на комисията          -      22 Юли 2016 15:44

9. Протокол-3 от дейността на комисията          -      22 Юли 2016 15:44

10. Протокол-4 от дейността на комисията        -      22 Юли 2016 15:44

11. Решение за избор на изпълнител                 -      22 Юли 2016 15:44

12. Договор №93 от 07.09.2016                -      15 Септември 2016 15:42

13. Техническо предложение                    -      15 Септември 2016 15:42

14. Ценово предложение                           -      15 Септември 2016 15:42

.