Обществена поръчка 035-16 от13.06.2016

Открита процедура  с ID 736482                                  публикувано на: 13.06.2016

Статус  -  Възложена                                                                     последна редакция на:  4 Октомври 2016

ПРЕДМЕТ:

„Изготвяне на работни инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на общински пътища: 
i. SFO1122 с дължина 9,0 км. (/ІІІ - 8132 / - Ропот - Голеш - Връдловци – Станинци /SFO3203 /, т.е. от о.т. 26 по плана на с.Ропот до с. Станинци);
ii. SFO2124 с дължина 3,5 км. (/II - 81, Бучин проход - Гинци/ - Бракьовци, т.е. от републикански път ІІ-81 до о.т. 106 по плана на с.Бракьовци);
iii. SFO3134 с дължина 1,8 км. (SFO3132 /Туден-Разбоище/ - ІІІ-813, т.е. от о.т. 24 до о.т. 162 по плана на с.Туден);
във връзка с подготовката на Община Годеч за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г."

Kраен срок за подаване на оферта: 17:00 часа на 18.07.2016 г.

1. Обявление АОП-736482        -  13 Юни 2016 17:42   

2. Решение АОП-736480          -     13 Юни 2016 17:42

3. Документация и образци      -    13 Юни 2016 17:42

4. Протокол-1 от дейността на комисията        -     20 Юли 2016 14:04

5. Отваряне на ценовите предложения        -     11 Август 2016 15:53

6. Доклад от работата на комисията                   -     07 Септември 2016 14:04

7. Протокол-2 от дейността на комисията           -     07 Септември 2016 14:04

8. Протокол-3 от дейността на комисията          -     07 Септември 2016 14:04

9. Протокол-4 от дейността на комисията          -     07 Септември 2016 14:04

10. Решение за избор на изпълнител                 -     07 Септември 2016 14:04

11. Договор №103-29.09.2016г         -      04 Октомври 2016 16:26

12. Предложение за изпълнение на поръчката      -      04 Октомври 2016 16:26

13. Ценово предложение         -      04 Октомври 2016 16:26