Пазарна консултация - 040-16 от 20.09.2016

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ СЪГЛАСНО ЧЛ.44  ОТ ЗОП

ЗА ПРОЕКТ: „Ремонт и преустройство на ДГ „Юрий Гагарин” – находяща се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч, община Годеч”

3апитване за оферта     -   20 Септември 2016 16:26

Получени оферти      -   04 Октомври 2016 16:41

.