Процедура - 048-17 от 14.07.2017

Открита Процедура                                               публикувано на: 14.07.2017г.

Статус  -  Изпълнена                                                                     последна редакция на: 10 Септември 2018

ПРЕДМЕТ:
Строителство на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч”-VІ етап

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 18.08.2017г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 21.08.2017г.

Решение - АОП         -   14.07.2017
Обявление - ID 796195     -  
14.07.2017
Работен проект                 -  
14.07.2017
Образци за изтегляне         - 
14.07.2017
Документация за участие   - 
14.07.2017
Отговори на въпроси    -   31.07.2017
Отваряне ценови оферти    -   24.08.2017
Протокол 1 от дейността на комисията    -  05.09.2017
Протокол 2 от дейността на комисията     -  05.09.2017
Протокол 3 от дейността на комисията     -  05.09.2017
Доклад от дейността на комисията     -  05.09.2017
Решение за избор на изпълнител   -  05.09.2017
Договор №79    -   16.10.2017  
Техническо предложение  -   16.10.2017  
Ценово предложение и КСС -   16.10.2017
Обявление за приключване на договор  -  2018-09-10
.