Процедура - 055-17 от 10.11.2017

Публично състезание                                               публикувано на: 10.11.2017г.

Статус  -  Изпълнена                                                                     последна редакция на:  16 Януари 2019

ПРЕДМЕТ:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен социален патронаж” към Община Годеч през 2018 г.”

Забележки: Предметът на настоящата поръчка включва двадесет и четири  обособени позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на  01.12.2017г. 
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на  04.12.2017г.

Решение - ID 814348       -  10 Ноември 2017
Обявление – ID 814350    - 
10 Ноември 2017
Образци за изтегляне       - 
10 Ноември 2017
Документация за участие
10 Ноември 2017
Договор-1 проект              - 
10 Ноември 2017
Договор-2 проект               -  
10 Ноември 2017
Съобщение за отваряне на ценови предложения  -  
13 Декември 2017
Протокол 1  -   21 Декември 2017
Протокол 2  -  
21 Декември 2017
Решение за класиране   -  
21 Декември 2017
Договор №3/03.01.2018 г.        -   15 Януари 2018
Приложения към Договор №3  -  
15 Януари 2018
Договор №4/03.01.2018 г.        -  
15 Януари 2018
Приложения към Договор №4  - 
15 Януари 2018
Анекс към договор   -  2018-12-19
Обявление 1 за приключване на договор  -  2019-01-16
Обявление 2 за приключване на договор  -  2019-01-16
.