Процедура - 056-18 от 01.02.2018

Обява за събиране на оферти                                  публикувано на: 01.02.2018г.

Статус  -  Изпълнена                                                              последна редакция на: 01 Март 2019

ПРЕДМЕТ: "Доставка на горива за автомобилите и машините, собственост на Община Годеч”
Забележки: доставката на течните горива е обособена в три позиции

Срок за подаване на оферти: 08.02.2018г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:  09.02.2018г., 14:00 часа

Обява – АОП                     -   01 Февруари 2018
Образци за изтегляне        -   01 Февруари 2018
Документация за участие  -   01 Февруари 2018
Договор - проект               -  01 Февруари 2018
Съобщение съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП  -  09 Февруари 2018
Протокол на комисията  -   21 Февруари 2018
Договор №17/26022018      -  01 Март 2018
Техническо предложение    -  01 Март 2018
Ценово предложение          -  01 Март 2018
Анекс към договор №17      -  2019-03-07
.