Процедура - 059-18 от 10.04.2018

Публично състезание                                               публикувано на: 10.04.2018г.

Статус  -  Прекратена                                                                     последна редакция на: 20 Април 2018

ПРЕДМЕТ:

" Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин", находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч ”

Срок за подаване на оферти:  02.05.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:           03.05.2018 г., 11:00 часа

Обявление – АОП                     -  10 Април 2018
Решение - АОП                  - 10 Април 2018
Образци за изтегляне       -  10 Април 2018
Документация за участие10 Април 2018
Договор - проект               -  10 Април 2018
Технически спецификации 10 Април 2018
Методика за оценка            -  10 Април 2018
еЕЕДОП                              -  10 Април 2018
Решение за прекратяване   - 20 Април 2018
Обявление за възложена поръчка 02 Май 2018