Процедура - 067-18

Публично състезание                                               публикувано на: 16.08.2018г.

Статус  -  Изпълнена                                                                     последна редакция на: 2020-06-29

ПРЕДМЕТ:
СМР на обект „Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175 ” – етап 1, етап 2 и етап 3 "

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 13.09.2018 г.
Срок за отваряне на офертите:         11:00 часа на 14.09.2018 г.

Решение - ID 863300          -  2018-08-16
Обявление - ID 863302       -  2018-08-16
Работен проект                   -  2018-08-16
Образци за изтегляне         -  2018-08-16
Документация за участие   -  2018-08-16
Технически спецификации   -  2018-08-16
Проект за Договор              -  2018-08-16
МЕТОДИКА                          -  2018-08-16
еЕЕДОП                              -  2018-08-16
Отваряне на ценови предложения  -  2018-10-01
Протокол 1 на комисия   -  2018-10-05
Протокол 2 на комисия   -  2018-10-05
Протокол 3 на комисия   -  2018-10-05
Решение за класиране   -  2018-10-05
Обявление за възлагане   -  2018-12-04
Договор за обособена позиция 1   -  2018-12-04
Ценово предложение об. позиция 1   -  2018-12-04
Техническо предложение об. поз. 1   -  2018-12-04
Договор за обособена позиция 2   -  2018-12-04
Ценово предложение об. позиция 2   -  2018-12-04
Техническо предложение об. поз. 2   -  2018-12-04
Договор за обособена позиция 3   -  2018-12-04
Ценово предложение об. позиция 3   -  2018-12-04
Техническо предложение об. поз. 3   -  2018-12-04
Обявление за приключване на договор №98   -   2019-09-11
Обявление за приключване на договор №99   -   2019-09-11
Обявление за приключване на договор №97   -  2020-06-29