Процедура - 084-19

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ                                                                                  публикувано на: 16.10.2019г.. 

Статус  -  Изпълнена                                                                                              последна редакция на: 2021-07-26

ПРЕДМЕТ:
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ:  „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 05.11.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 06.11.2019 г.

Решение                              -  2019-10-16
Обявление                           -  2019-10-16
Образци за изтегляне         -  2019-10-16
Документация за участие   -  2019-10-16
Работен Проект                   -  2019-10-16
Технически спецификации   -  2019-10-16
Проект за Договор               -  2019-10-16
МЕТОДИКА                          -  2019-10-16
еЕЕДОП                               -  2019-10-16

Отговори на въпроси - 1     - 2019-10-23

Обява за отваряне на цениви предложения   -  2019-12-03

Протокол-1 на комисия          -  2019-12-13
Протокол-2 на комисия          -  2019-12-13
Протокол-3 на комисия          -  2019-12-13
Решение за класиране          - 2019-12-13

Обявление за възлагане - 2020-01-30
Договор-об.позиция 1    -  2020-01-30
Ценово предл.-об.п. 1    -  2020-01-30
Техн. предлож.-об.п. 1    -  2020-01-30
Договор-об.позиция 2    -  2020-01-30
Ценово предл.-об.п. 2    -  2020-01-30
Техн. предлож.-об.п. 2    -  2020-01-30
Договор-об.позиция 3    -  2020-01-30
Ценово предл.-об.п. 3    -  2020-01-30
Техн. предлож.-об.п. 3    -  2020-01-30

Разрешение за строеж №27          -  2020-08-17
Заповед за допълване РС №27      -  2020-08-17

Обявление за приключване на договор №9  -  2021-07-26
Обявление за приключване на договор №10  -  2021-07-26
Обявление за приключване на договор №11  -  2021-07-26