Процедура - 086-19

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  чл.44 от  ЗОП                              публикувано на: 08.11.2019г.. 

Статус  -  Закрита                                                                                             последна редакция на: 29.11.2019г

ПРЕДМЕТ:
„СМР на обект  реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, а именно:    
Eтап II  -     ул. „Зли дол” от  о.т. 75 до о.т. 81;
Етап III - ул. „Зли дол” от  о.т. 81 до о.т. 110”

Забележка: Обществената поръчка ще бъде разделена на две обособени позиции, както следва:
- Обособена позиция №1-  СМР на обект  реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: Eтап II  -  ул. „Зли дол” от  о.т. 75 до о.т. 81;
- Обособена позиция №2-  СМР на обект  реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: Етап III -  ул. „Зли дол” от  о.т. 81 до о.т. 110; 

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 15.11.2019 г.

Покана                                 -  2019-11-08
Приложения                         -  2019-11-08
Технически спецификации  -  2019-11-08

Oферта ГБС Инфраструктурно строителство АД  -  2019-11-29
Oферта Каро Трейдинг ООД  -  2019-11-29
Решение за прогнозна стойност  - 2019-11-29