Процедура - 096-20

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                                                                 публикувано на: 2020-03-09
Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Обява за събиране на оферти

Статус  -  Възложена                                                                                              последна редакция на: 2020-04-13

ПРЕДМЕТ:  „Доставка на горива за автомобилите и машините, собственост на Община Годеч”
Забележки: Доставката на течните горива е обособена в три позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 19.03.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:30 часа на 20.03.2020 г.

Обява за общ. поръчка              -  2020-03-09
Документация за участие         -  2020-03-09
Технически спецификации       -  2020-03-09
Образци за изтегляне                -  2020-03-09
Проект за Договор                      -  2020-03-09

Протокол на комисия          -    2020-03-24

Договор за възлагане          -   2020-04-13
Приложения към договор   -   2020-04-13