Процедура - 094-20 - публикуване

Към цялата документация

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП

Предстояща за възлагане поръчка:
„Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II - етап 10”

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 21.02.2020 г.

Покана                                      
Информация за участник      
Техническо предложение      
Технически спецификации  
Ценово предложение   
КСС етап 10  
Образци за изтегляне