ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към цялата документация

 

публична покана с ID 9034480  
                                                                           публикувано на: 14.10.2014

 

 ПРЕДМЕТ:
Доставка на пелети от 100% иглолистна или широколистна дървесна маса за нуждите наОДЗ” Юрий Гагарин” гр.Годеч и Медицински център – гр Годеч за отоплителен сезон 2014г./2015г.

     Отварянето на подадените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на пелети от 100% иглолистна или широколистна дървесна маса за нуждите на ОДЗ” Юрий Гагарин” гр.Годеч и Медицински център – гр. Годеч за отоплителен сезон 2014г./2015г. ”, обявена чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП и публикувана под № 9034480 в регистъра на обществени поръчки на АОП, ще се състои на 21.10.2014г. от 11:00 часа, в сградата на община Годеч, пл. „Свобода” № 1, заседателна зала, ет. 2.