Открита процедура за възлагане на обществена поръчка - Осигуряване на общинската образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност.. .

Отговори на възникнали въпроси по документацията за участие в откритата процедура.