Съобщение във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в гр.Годеч, община Годеч"

Oтварянето на ценовите оферти на допуснатите участници и оповестяването на предлаганите цени ще се състои на 10.01.2014г. от 11:00 часа