ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

дата на публикуване: 21.12.2013

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. 
Европейски Земеделски Фонд за Развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"
www.prsr.government.bg