Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на строително-монтажни работи на обекти в проекта „Изграждане на екопътека с дължина 0,5 км до извора на р. Нишава и благоустрояване на прилежащото пространство на три рибарника"

дата на публикуване: 21.12.2013

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. 
Европейски Земеделски Фонд за Развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони"
www.prsr.government.bg