Обществена поръчка чрез публична покана за изпълнение на мерки за информираност и публичност, включващи изработване и отпечатване на рекламни дипляни и информационни табла за проект:

дата на публикуване: 11.12.2013г.

Настоящата Публична покана заменя Публична покана с изх. номер /АОП/ 08.00-1320 от 06.12.2013г.

Община Годеч, наричана по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, Ви кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” на Закона за обществените поръчки за услуга с предметизбор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за изпълнение на мерки за информираност и публичност, включващи изработване и отпечатване на рекламни дипляни и информационни табла за проект:"Осигуряване на информираност на проекти „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в гр.Годеч, община Годеч”, финансиран съгласно договор № 23/321/01390 от 27.11.2012г. по мярка 321 на ПРСР за 2007 - 2013 г. и"Изграждане на екопътека с дължина 0,5 км до извора на р. Нишава и благоустрояване на прилежащото пространство на три рибарника", финансиран съгласно договор № 23/313/00236/ 27.11.2012г.по мярка 313 на ПРСР за 2007 - 2013 г.