Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 8 «а» от ЗОП

На основание чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с необходимостта от доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ”Юрий Гагарин”- гр.Годеч и домашен социален патронаж към Община Годеч, Община Годеч обявява обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 8 «а» от ЗОП с предмет :
„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОДЗ „ЮРИЙ ГАГАРИН” – ГР. ГОДЕЧ И „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” КЪМ ОБЩИНА ГОДЕЧ”