ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет "Провеждане на обучения на служителите от общинската администрация на Община Годеч"

дата на публикуване:
  26.06.2013

Изтеглете:  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Изтеглете:  УКАЗАНИЯ

Изтеглете:  ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Изтеглете:  МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

 

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет "Провеждане на обучения на служителите от общинската администрация на Община Годеч"

Община Годеч, област Софийска, с административен адрес в гр. Годеч, пл.„Свобода”№1, тел.:072922300, факс:072923513, интернет адрес: www.godech.bg, e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в изпълнение на Заповед №306/25.06.2013г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл.101а – чл.101б, във връзка с чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изпълнение на услуга с предмет „Провеждане на обучения на служителите от общинската администрация на община Годеч" в изпълнение на проект: "Повишаване на квалификацията на човешките ресурси в община Годеч", Договор №А12-22-30/23.04.2013г. по схема за финансиране по приоритетна ос ІІ "Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация" на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, съфинансирана от Европейския социален фонд при следните условия:

1.Количество и обем: В рамките на процедурата ще бъде повишена квалификацията на служителите на община Годеч, чрез провеждане на следните обучения (модули):

  • Подобряване на презентативните умения - продължителността на обучението е 2 /два/ дни за 18 служители
  • Обучения за работа с граждани от уязвими групи - продължителността на обучението е 2 /два/ дни за 18 служители
  • Обучения в ключови компетентности: екипна ефективност, лична ефективност, ефективно лидерство – продължителността на обучението е 2 /два/ дни за 37 служители
  • Разработване и прилагане на стратегии и планови документи на общинско ниво, приложими за следващия програмен период 2014 – 2020 г. - продължителността на обучението е 2 /два/ дни за 37 служители
  • Надграждащо обучение по издаване на удостоверения въз основа на регистрите за населението - продължителността на обучението е 2 /два/ дни за 10 служители

2.Изисквания към изпълнението на услугата :

2.1.Изисквания към финансовите възможности на участника:

     - Участникът трябва да има оборот от дейности, сходни с предмета на възлаганата поръчка за предходните три приключени финансови години 2010г., 2011 г. и 2012 г. общо или от датата на учредяване/започване на дейността, на стойност не по-малка от прогнозната стойност на поръчката.

Сходни с предмета на поръчката са дейности, в областта на организиране и провеждане на обучения за възрастни, включително необходимата за осъществяването им логистика.

2.2.Изисквания към техническите възможности на участника:

- Участникът трябва да има през последните три години, считано от датата на подаване на офертата или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си/самостоятелно или в консорциум/обединение, изпълнени минимум три договора за проведени обучения на не по-малко от 180 обучени лица, на които са издадени сертификати за успешно преминато обучение, за дейности, свързани с организиране и провеждане на обучения за възрастни.

- Препоръки за добро изпълнение към всеки от представените от участника договори или други документи, доказаващи вида на изпълнените дейности, и че договорите са изпълнени.

2.3. Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката:

- Участникът трябва да има на разположение екип от експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата.

Участникът следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на поръчката не по-малко от 3 (трима) експерти, в т.ч. Ръководител екип и обучители:

  1. vРъководител екип, отговарящ на следните изисквания:

Трябва да има висше образование (магистърска степен) по обществени, педагогически, хуманитарни, природни, правни, икономически или технически науки, или еквивалент с минимум 5 (пет) годишен (считано до крайния срок за подаване на оферти), организационен и управленски опит, свързан с изпълнението на проекти с европейско и национално финансиране, и/или експертно участие като ръководител/ключов експерт в проекти, свързани с управление на човешки ресурси и/или публична администрация и/или стратегическо планиране и/или консултантски услуги за подпомагане на публични институции и/или регионално планиране и развитие или минимум 5 години научно-изследователски опит.

  1. vЕкип за провеждане на обученията, включващ не по - малко от 2 (двама) обучители. Всеки от тях трябва да има висше образование с образователно- квалификационна степен „магистър" по специалности от някое от следните професионални направления: икономика, педагогика, психология, публична и бизнес администрация, управление на човешките ресурси, география, право, регионално планиране и развитие, теория и управление на образованието и минимум 5 (пет) години преподавателски опит.

3.Прогнозна стойност : Максималната цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на

42 075,00 лв. (четиридесет и две хиляди и 75 лева) без ДДС ;

4. Критерий за възлагане: икономически най-изгодна оферта със следните показатели за оценка на офертите :

- показател 1 : техническа оценка ( Т ) относителна тежест 70;

- показател 2 : Предложена цена ( Ц ) с относителна тежест 30;

5. Място на изпълнение: РБългария ;

6.Офертата трябва да съдържа:

6.1.Списък на представените документи, попълнен, подписан и подпечатан от участника в свободен текст;

6.2. Предложение за изпълнение на поръчката ;

6.3. Административни сведения ;

6.4. Декларация за запознаване с условията на поръчката ;

6.5. Посочен ЕИК или Удостоверение за актуално състояние на участника (само в случаите, когато участникът не е вписан в Търговския регистър и не разполага с ЕИК), издадено от компетентен орган, когато той е българско юридическо лице, или друг еквивалентен документ на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Удостоверението за актуално състояние се представя в оригинал или заверено от участника копие и следва да бъде издадено не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на представяне на офертата; когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност – заверено от участника.

6.6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал.2, т. 2, т.4, и т.5, от ЗОП , чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3, чл. 2а от ЗОП и чл. 47, ал. 5 от ЗОП ;

6.7.Декларации за подизпълнители ;

6.8.Справка–декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на експертите, отговарящи за изпълнението на поръчката;

6.9. Автобиографии доказващи образованието, професионалната квалификация и опит на експертите;

6.10. Декларации за оборот от сходни с предмета на поръчката дейности, с приложени заверени от участника копия на документи , удостоверяващи оборота за 2010, 2011 и 2012 г.;

6.11.Договори и препоръки за добро изпълнение удостоверяващи ,че участникът има доказан опит в провеждането на обучения за възрастни;

6.12. Предложение за изпълнение на поръчката;

6.13. Ценово предложение на участника;

6.14. Проект на договор;

7.Срок на валидност на офертите : Предложението следва да бъде валидно със срок минимум 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти;

8.Срок за подаване на офертите – 05.07.2013г. до 17.00ч. в деловодството на Общинска администрация –гр. Годеч, пл.”Свобода”№1;

9.Разглеждане на предложенията: Разглеждането, оценката и класирането на подадените оферти ще се проведе на 08.07.2013г. от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация – Годеч, ет. 2 ;